Årsmöte SOBU Sikudden med Omnejd ByUtvecklingsförening

06.02.2015 18:53


Medlemmar i SOBU kallas härmed till Årsmöte,

Sikudden med omnejd - ByUtvecklingsförening

2015-04-26 kl 13.00  Röfors Folkets Hus


§1.             Fastställande av röstlängd.

§2.             Val av ordförande och sekreterare.

§3.             Val av protokolljusterare och rösträknare.

§4.             Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§5.             Fastställande av föredragningslista.

§6.             Styrelsens
6.1.   verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
6.2.   förvaltningsberättelse - balans och resultaträkning - för det senaste räkenskapsåret

§7.             Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

§8.             Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§9.             Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

§10.          Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret.

§11.          Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§12.          Val av
1.      föreningens ordförande för en tid av 1 år
2.      2 övriga ledamöter för en tid av 2 år
3.      1 revisor på 2 år
4.      2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, en utses som ordförande/sammankallande

§13.          Information om aktuellt läge för SOBUs bredbandsutbyggnad samt allmän information om "Framtiden"
DISKUSSION och KAFFE

§14.          Mötets avslutande

VARMT VÄLKOMNA !

 Anmäl gärna Din/Er ankomst så vi kan beräkna fikat!