Kallelse till Årsmöte den 22 april 2017 kl 12.30 - Röfors Folkets Hus

29.03.2017 14:55

Du/Ni kallas härmed till Årsmöte i SOBU,

Sikudden med omnejd - ByUtvecklingsförening

 

2017-04-22 kl 12.30  Röfors Folkets Hus

 

§1.             Fastställande av röstlängd.

§2.             Val av ordförande och sekreterare.

§3.             Val av protokolljusterare och rösträknare.

§4.             Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§5.             Fastställande av föredragningslista.

§6.             Styrelsens
                    6.1.   verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
                    6.2.   (förvaltningsberättelse) – balans och resultaträkning – för det senaste räkenskapsåret

§7.             Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

§8.             Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§9.             Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 
                    kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

§10.          Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret.

§11.          Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§12.          Val av
                    1.      föreningens ordförande för en tid av 1 år
                    2.      2 övriga ledamöter för en tid av 2 år
                    3.      1 revisor på 2 år
                    4.      2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, en utses som ordförande/sammankallande

§13.          Information om aktuellt läge för SOBUs bredbandsutbyggnad
                 Medlemsinformation, Nyhetsbrev, Möte med Askersunds kommun
                DISKUSSION

§14.          Mötets avslutande

VARMT VÄLKOMNA !