Bildningsmöte

11.01.2014 00:00


Bildningsmöte
Sikudden med omnejd -Byutvecklingsförening (SOBU).


Folkets Hus Röfors
2014-01-11

Närvarande:  Se
Bilaga 1 -Närvarolista

§1.  Sven-Åke hälsar alla välkomna till Folkets Hus Röfors och öppnar därmed mötet.

§2. Till mötesordförande väljer mötet Sven-Åke Lundin.

§3. Till mötessekreterare väljer mötet Gunilla Carlson.

§4. Till justeringspersoner väljer mötet Liselott Bäckström och Kaj Wallin.

§5. Presentation av fibergruppens tidigare arbete samt presentation av förslag till stadgar.

Mötetdiskuterar inkomna kommentarer på förslag till stadgarna.

§6.Mötet antar Stadgar för Sikudden med omnejd -Byutvecklingsförening.

Se Bilaga 2 -Stadgar för Sikudden med omnejd -Byutvecklingsförening.

§7. Bildande av den ideella föreningen: Sikudden med omnejd -Byutvecklingsförening.

§8. Antagande av medlemmar som är närvarande på mötet.

Dessa och övriga intresserade ska fylla i ansökan om medlemskap i föreningen.

Se Bilaga 3 -Ansökan om medlemskap i föreningen Sikudden med omnejd
-Byutvecklingsförening.

§9. Fastställande av röstlängd beslutar mötet att det blir alla som är närvarande på mötet.

§10. Mötet väljer styrelse enligt:

Ordförande:    Sven-Åke Lundin   -Väljs på 1 år.

Ledamöter:    Gunilla Carlson, Sören Holmberg  -Väljs båda på 2 år.

                      Bengt Hammas, Ove Jörgensen  -Väljs båda på 1 år.

§11. Mötet väljer revisorer:

Hans Wretlund -Väljs på 2 år.

Göran Månsson -Väljs på 1 år.

§12. Mötet väljer valberedning:

Mikael Strand -som sammankallande

Per Johansson.

§13. Fastställande av medlemsavgift för år 2014.

150:-/ fastighet per kalenderår.

§14. Övrigt. Formellt årsmöte 2014 i mars.

Kallelse kommer senare.

§15. Mötet avslutas.

______________________                                                         ______________________                           

Sven-Åke Lundin                                                                          Gunilla Carlson

Mötesordförande                                                                           Mötessekreterare

______________________                                                         ______________________

Liselott Bäckström                                                                          Kaj Wallin

Justerare                                                                                         Justerare