Protokoll Årsmöte SOBU Sikudden-med-omnejd Byutvecklingsförening

26.04.2016 00:00

 

2016 04 23

Årsmöte i Sikudden med omnejd – byutvecklingsförening ( SOBU)

 Sittande ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet

1. Röstlängd fastställdes och godkändes

2. Val av mötesordförande blev sittande Sven-Åke Lundin och mötessekreterare blev Bengt Hammas.

3. Anders Forss valdes till protokolljusterare och till rösträknare Lisa Bäckström.

4. Frågan om mötet utlysts i rätt tid blev svaret  Ja.

5. Föredragningslista fastställdes och godkändes.

6:1 Mötesordförande redogjorde för föreningens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret, som  godkändes och lades till handlingarna.

6:2 Mötesordförande redovisade förvaltningsberättelse – balans och resultaträkning – för senaste räkenskapsåret, godkändes och lades till handlingarna.

7. Revisionsberättelse  från Göran Månsson och Hans Wretlund redovisas var utan anmärkning, godkändes och lades till handlingarna.

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsstämman.

9. Fastställande av verksamhetsplan, fortsatt är syftet  att tillskapa fiber till landsbygden innefattande SOBUs geografiska område samt även arbeta för utveckling av andra funktioner och näringar inom SOBUs geografiska område. Stor samverkan med Laxå och Askersunds kommuners IT-samordnare.

10. Medlemsavgiften, oförändrad 150 SEK/fastighet för 2017.

11. Inga motioner hade inkommit.

12. Val av kommande styrelse;

12:1 Ordförande, Sven – Åke Lundin, 1 år

12:2 Övriga ledamöter, Ove Jörgensen, Bengt Hammas, för en tid av 2 år

12:3 Revisorer, Göran Månsson, 2 år och Hans Wretlund, 1 år

12:4 Valberedning, Mikael Strand och Per Johansson tillika sammankallande.

13. Information om aktuellt läge har kontinuerligt lagts ut på hemsidan (https://sikudden-med-omnejd.webnode.se).

Sammanfattning; SOBU har hamnat i prioritetsgrupp 2. Detta beroende på befolkningsunderlag. Vi är ca 85 hushåll, att jämföra med prioritetsgrupp 1, som är över 100. Enligt Fiberbyggarna AB, är detta inte ekonomiskt utifrån anslagna medel från Jordbruksverket (15 miljoner),  till våra kommuner ( Laxå, Askersund). Ersättningen i Örebro län är 50% av totalkostnaden

Det är oklarheter gällande sträckning för grävning (kanalisering). Uppgifter finns att det måste grävas från Dohnafors för en kostnad på ca 800 00 SEK. Vi finner att det enligt uppgift från Bengt Larsson, tidigare bredbandssamordnare, Länsstyrelsen, bör vara Stenboda telestation som är närmast. Vi finner att även anknytningspunkten på Brunnsnäs, Laxå kommun borde kunna nyttjas. Vi har också förslag på ev. sjökabel till våra platser Sikudden, Mörthult samt Östersjötorp.

Vi är nu som medlemmar i SOBU 39 fastighetsägare, 16 av dessa permanentboende och det finns 7 verksamheter/ firmor

Styrelsen kommer nu att ställa frågor till Askersunds kommun Inger Trodell samt även Laxå kommun Anna Eriksson, angående önskan att prioritera SOBU högre, då det inte helt klart framkommit hur geografin ser ut. Kommunen tillsammans med styrelsen i SOBU skall åter sända in underlag till Fiberbyggarna AB med bl. a. utredningen från RALA, gällande anknytningspunkter, som ligger närmre än de som uppgivits.

Det är viktigt att kommunerna, Inger Trodell i Askersund samt Anna Eriksson i Laxå, också tar kontakt med Telia, då de är i startgroparna med att släcka ner luftledningarna och därmed ADSL. De har redan börjat i norra länsdelarna. Det är allmänt känt att 3G och 4G har ojämn täckning och kapacitet.

Det är ett krav att tätort och landsbygd skall ha lika förutsättningar!

Processen har stått still under 2014 och 2015 pga av nya regelverk från Jordbruksverket. Dessa skulle varit färdiga maj 2015 men tolkning  av dessa  blev helt klar först i december 2015.

DA-dagen (Digital Agenda) hölls i Örebro hösten 2015. Den nya organisationen med IT-samordnare från Askersund och Laxå som ingår i Sydnärkes  IT-samordnare presenterades. Även IT-samordnare från Region Örebro Län presenterades. Hos Länsstyrelsen finns en IT-strateg som koordinerar utbyggnadsprocessen och som egentligen sitter på pengarna.

14. Ordförande avslutar mötet och tackar mötesdeltagarna.

Sikudden  2016 04 23

___________________________________                                                    ______________________________

Sven – Åke Lundin, Ordförande                                                    Anders Forss, Justerare

___________________________________

Bengt Hammas, Mötessekreterare