Protokoll Sikudden med omnejd - Byutvecklingsförening Årsmöte

22.04.2017 13:00

Sikudden med omnejd - Byutvecklingsförening

Årsmöte

2017-04-22 kl 13.00  Röfors Folkets Hus

 

 

§1.  Mötets öppnande av Sven-Åke Lundin.

Röstlängden fastställdes till de närvarande på mötet.

Det var 20 personer närvarande på mötet, varav 12 fastigheter representerade.  

 

§2.  Val av mötets ordförande och sekreterare.

Till mötesordförande valdes Sven-Åke Lundin.

Till mötessekreterare valdes Gunilla Strand.

 

§3.    Val av protokolljusterare.

Mötet valde Lise-Lotte Bäckström.

 

§4.  Fastställande att mötet har blivit i laga ordning utlyst.

Alla på mötet var eniga att så var fallet.

 

§5.  Fastställande av föredragningslistan.

 

§6.  Beskrivning av verksamhet och förvaltning.

                             6.1 Verksamhetsberättelsen presenterades (enl Bilaga 1)

                             6.2 Förvaltningsberättelsen presenterades (enl Bilaga 2).

 

§7.  Revisionsberättelsen. Revisorerna presenterade sin granskning (enl Bilaga 3).

 

§8. Mötet ges styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2016.

 

§9.  Verksamhetsplan.

-Bearbetning/kontakt med kommuner, Länsstyrelse och Region Örebro Län.

-Försöka boka upp/ säkra offentligt stöd för bredbandsutbyggnad i SOBUs område.

-Genomförande av kanalisation för fiberbredband till SOBUs område hösten 2017.

-Anslutning av medlemmars fastigheter till fibernätet under 2018.

 

§10. Medlemsavgift för 2018.

Även 150:- per fastighet för år 2018.

 

§11.  Inga förslag eller motioner har inkommit.

 

§12. Val till styrelsemedlemmar enligt:

1.       Sven-Åke Lundin väljs till ordförande på 1 år.

2.       Sören Holmberg väljs på 1år-fyllnadsval, då Ove Jörgensen avgår ur styrelsen.

Johan Järlström och Anders Fors väljs till ledamöter på 2 år vardera.

3.       Hans Vretlund väljs som revisor på 2 år.

4.       Som valberedning i 1 år väljs Mikael Strand som sammankallande och Christopher Hallblom som ledamot.  

 

§13. Information om aktuellt läge för SOBU.                           

Medlemsinfo, aktuellt läge 40 fastigheter, varav 16 fastboende och 7 verksamheter.

Nyhetsbrev.

Möte med Askersunds kommun.

Diskussion.

 

§14.  Mötet avslutas

Sven-Åke Lundin avslutar mötet.

Nästa möte för nya styrelsen är konstituerande möte lördagen 29/4.

 

 

2017-04-22

 

____________________________            ________________________________

Mötes ordförande Sven-Åke Lundin              Mötes sekreterare Gunilla Strand

 

____________________________

Justerare Lise-Lotte Bäckström