SOBU Årsmöte 2015 - Protokoll

26.04.2015 13:00


Sikudden med omnejd - Byutvecklingsförening Årsmöte2015-04-26 kl 13.00  Röfors Folkets Hus

§1.  Mötets öppnande av Sven-Åke Lundin.

Röstlängden fastställdes till de närvarande på mötet.

Det var 15 personer närvarande på mötet.

§2.  Val av mötets ordförande och sekreterare.

Till mötesordförande valdes Sven-Åke Lundin.

Till mötessekreterare valdes Gunilla Carlson.

§3.    Val av protokolljusterare.

Mötet valde Mikael Strand och Kjell Larsson.

§4.  Fastställande
att mötet har blivit i laga ordning utlyst.

Alla på mötet var eniga att så var fallet.

§5.  Fastställande av föredragningslistan.

§6.  Beskrivning av verksamhet och förvaltning.

                             6.1 Verksamhetsberättelsen presenterades (enl Bilaga 1)

                             6.2 Förvaltningsberättelsen presenterades (enl Bilaga 2).

§7. Revisionsberättelsen presenterades av de valda revisorerna (enl Bilaga 3).

§8. Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§9.  Verksamhetsplan. Arbete enligt beskrivning i stadgarna.

§10. Medlemsavgift för 2016. Även 150:- för år 2016.

§11.  Inga förslag eller motioner har inkommit.

§12. Val till styrelsemedlemmar enligt:

1.       Sven-Åke Lundin väljs till ordförande på 1 år.
2.       Bengt Hammas och Ove Jörgensen väljs till ledamöter på 2 år vardera.

3.       Göran Månsson väljs som revisor på 2 år.

4.       Som valberedning i 1 år väljs Mikael Strand som ordförande och Per Johansson som ledamot.  

§13. Information om aktuellt läge för SOBU.                           

Mötet väljer:  Projektledare: Sven-Åke Lundin

Teknisk kunnig: Sören Holmberg

Ekonomi ansvarig: Göran Månsson

Upphandlingsansvarig: Bo-Göran Svensén

§14.  Mötet avslutas

Sven-Åke Lundin avslutar mötet.

2015-04-26

____________________________            ________________________________

Mötes ordförande Sven-Åke Lundin              Mötes sekreterare Gunilla Carlson

____________________________            ________________________________

Justerare Mikael Strand                                       Justerare
Kjell Larsson