Styrelsen

t.f. Ordförande  Bengt Hammas   bengt.hammas@telia.com

Sekreterare  Bengt Hammas   bengt.hammas@telia.com

Kassör  Sören Holmberg   bs.holmberg@gmail.com

Ledamot Anders Forss   k.anders.forss@gmail.com

Ledamot Johan Järlström   farmen@telia.com

 

STADGAR  

för den ideella föreningen SIKUDDEN MED OMNEJD -
BYUTVECKLINGSFÖRENING med hemort i ASKERSUNDS KOMMUN. Bildad den 11 januari
2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att ansluta fastighetsägarna i
Sikudden och närliggande fastigheter till fibernät för bl a data- och
telekommunikation, samt bedriva för området utvecklande och värdeskapande verksamhet.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska och juridiska personer som har
upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och
styrelsen.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så
beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt
utsedda myndiga personer.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m
den 1 jan t.o.m den 31 dec.

6 § Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall
förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till
nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid
allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är
föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande
gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna
kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för
ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst
2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av
stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst
2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges
dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande
ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.
 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska och juridiska personer som är
fastighetsägare inom föreningens verksamhetsområde. Medlemskap kan vara delat
vid delat fastighetsägarskap. Medlem skall följa föreningens stadgar och
föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i
medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla
detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem
som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår
får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant
fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än
att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat
föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens
intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att
medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de
omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall
skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande.
Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas
den berörde.

13 § Medlems rättigheter och
skyldigheter

Medlem

har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

har rätt till information om föreningens angelägenheter,

skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,

har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen,   
skall betala medlemsavgift senast den 1 febr samt eventuellt övriga avgifter som
beslutats av föreningen. 
vid delat medlemsskap betalas en medlemsavgift per fastighet


ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

 

14 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före
utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till
årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna.
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av
föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för
föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och
förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget
samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall
finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen
skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
 

15 § Förslag till ärenden att
behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av
årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor
före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över
förslaget.

16 § Rösträtt samt yttrande- och
förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt medlemsavgifter har rösträtt på möte. Vid
delat medlemskap gäller en röst per fastighet. Rösträtten är personlig och får
inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och
förslagsrätt på mötet.

17 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar
som är närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs
efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen
avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan
vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med
relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald
(valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna
röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket
innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om
röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som
inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden
vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad
avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas
med klubbslag.

19 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad
medlem av föreningen.

20 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1.      Fastställande av röstlängd för mötet - vem
som har rösträtt.

2.      Val av ordförande och sekreterare för
mötet.

3.      Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.      Fastställande av föredragningslista.

6.      Styrelsens

6.1.   verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret

6.2.   förvaltningsberättelse - balans och
resultaträkning - för det senaste räkenskapsåret.

7.      Revisorernas berättelse över styrelsens
förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för
den tid revisionen avser.

9.      Fastställande av verksamhetsplan samt
behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

10.  Fastställande av medlemsavgifter för det
kommande verksamhetsåret.

11.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt
tid inkomna motioner.

12.  Val av

1.   föreningens ordförande för en tid av 1 år

2.    4 övriga ledamöter varav halva antalet för en tid av 1 respektive 2 år

3.      2 revisorer varav en väljs på 2 år  

4.      2 ledamöter i valberedningen för en tid av
1 år, av vilka en ska utses som ordförande/sammankallande

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas
på årsmötet.

21 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är
skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 30% av föreningens
röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas
skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den
inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen
begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall
tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vidare skall kallelsen med
förslag till föredragningslista meddelas medlemmar på lämpligt sätt. Via
hemsidan eller brevledes. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet
upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet
vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN

 

22 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av en sammankallande och 1 övrig ledamot
valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när sammankallande så bestämmer.
Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas
mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade
medlemmar sitt förslag.

23 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens
räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorerna
skall inte delta regelbundet i styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara
revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska
styrelsens förvaltning och räkenskaper samt verksamheten för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna
revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

 

24 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 4 övriga ledamöter.
Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte
rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad
får utses till befattning inom styrelsen.
 

25 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande
organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen
för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer
samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

·        
tillse
att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

·        
verkställa
av årsmötet fattade beslut,

·        
planera,
leda och fördela arbetet inom föreningen,

·        
ansvara
för och förvalta föreningens medel,

·        
tillställa
revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §, och

·        
förbereda
årsmöte.

26 § Kallelse, beslutsmässighet och
omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då
minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när
samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är
ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får
inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende
skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om
särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast
därefter följande styrelsemötet, samt finnas som bilaga till protokollet. Vid
sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden
och sekreteraren. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

27 § Överlåtelse av
beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden
eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller
till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av
bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen
härom. Detta skall också finnas som bilaga till styrelsemötesprotokoll. 


 

Första inbjudan till möte 2014:

Sikudden ...docx (389765)Bakgrundsinfo